காதல்

சர்க்கரை கூட வாயிலிட்டால்தான் இனிக்கும்..

நினைத்தாலே இனித்துவிடும் காதலோர் அதிசயம்!

எங்கோ நமக்காக ஒருவர் பிறந்ததாய் நம்பிக்கை..

அந்த ஒருவரைத் தேடித் தொலைகிறது வாழ்க்கை. 

அன்பில்லாத மிருகத்தையே காட்ட இயலாதபோது..

காதலிக்காத மனிதனை எப்படிக் காட்டுவது?

அவளின் சிரிப்பிலும் காவியம் கண்டது அவன்தான்..

பெண் ஒருத்தி துணையாய் நின்றுவிட்டால்..

விண்ணை ஆண் அடைய நொடியொன்று போதும்!

தவறென்றால் தானாய் உணர்ந்து திருந்தட்டும்..

காதலை எதிர்க்காதே காதலர்களைத் தடுக்காதே..

நீ வாழ மூச்சை விட முக்கியமானது காதல்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s